Kalėdų dovanos be streso

christmas-1100723

Kiekvien­ais metais artė­jant Kalė­doms prisieki­ame sau, kad suplan­u­osime viską iš anksto, mėgausimės ramiu švenčių laukimu.  Tačiau, kuo arčiau šven­tės, tuo dides­nis tem­pas. Laiką su šeima pakeičia nesi­baigiančios dovanų paieškos, o švenčių lauki­mas virsta pinigų lei­dimo maratonu.

Šios rekomen­daci­jos tiems, kurie mano, kad bran­giau­sios Kalėdų dovanos nebūti­nai turi bran­gios. Jei sva­jo­jate apie Kalė­das be streso, įsim­inti­nas ir nuoširdžias dovanas, mal­o­nius prisi­min­imus teikiantį laiką, šie patari­mai jums.

Ką dovan­oti?

Sudary­dami kalė­dinių dovanų sąrašą, vadovauk­itės posakiu: „mažiau yra daugiau“.

Rinkitės draugiškas aplinkai dovanas. Užuot įsigiję daik­tus, kurie iki mūsų namų atke­li­avo iš kitos pasaulio pusės, rinkitės vietinių gam­intojų su meile kur­tas dovanas.

Užuot rinkęsi bater­i­jomis maiti­na­mas dovanas, rinkitės mecha­nines. Pasak ekspertų, šven­tiniu sezonu bater­ijų par­davi­mai išauga net 40%.

Dovanos neturi būti nau­jos, peržiūrėkite, ką turite namu­ose, kas galėtų pradži­ug­inti artimuosius. Jei turite daiktų, kurių nepanau­do­jote, per­dovanokite juos kiems.

Ruoškite rankų darbo sveikin­imo atvirukus.

Padovanokite dėžutę su gerais palinkėjimais.

Dovanokite augalų sėklas.

Dovanokite per­skaitytą knygą.

Dovanokite prisi­min­imus ir linkėjimus. Į voką įdėkite ką nors bran­gaus — linksmą vaikys­tės nuotrauką, palinkėjimą, ranka rašytą laišką. Dovanokite „pažadų čekį“. Pavyzdžiui: “3 rytus kvepiančią arbatą tau atnešiu į lovą”.

Dovanokite savo rankų darbo dovanas, pavyzdžiui, firminį pyragą.

Dovanokite patir­tis. Bran­giau­sia, ką turime, yra laikas, praleis­tas su arti­mais žmonėmis. Todėl užuot galvoję, kokį naują daiktą padovan­oti, padovanokite pramogą. Dži­augs­mas bus dvigubas – ir gavus dovaną, ir drauge mėgau­jan­tis jos išpildymu.

Kaip supakuoti?

Nors preky­bos cen­trai, siek­dami pri­traukti kuo dau­giau klientų, siūlo nemokamą dovanų pakav­imą, tačiau prieš pasin­au­do­dami tokiu pasiū­lymu, pagal­vokite ar jis būtinas.

Esant gal­imy­bei, dovanas dovanokite be papil­do­mos pakuotės.

Jei dovanai pakuotės išvengti nepavyks, rinkitės perdirbtą pakav­imo popierių. Nau­dokite kuo mažiau gam­toje neįrančių medžiagų.

Pakav­imui sutvirt­inti vietoje lip­nios juostelės nau­dokite medži­ag­inę juostelę. Lipni juostelė nėra draugiška aplinkai, o štai medži­ag­inę juostelę galėsite panau­doti keletą kartų.

Pasin­au­dokite japonišku pakav­imo tenugui būdu. Tenugui — draugiškas aplinkai, šimtametes tradi­ci­jas tur­in­tis mažas rankšlu­ostėlis iš Japoni­jos, kiek pri­menan­tis medži­agines nosi­naites. Papras­tai tenugui būna 30 x 90 cm dydžio, pagam­intas iš 100 proc. medvil­nės, deko­ruo­tas jūros, bam­bukų, gyvūnų ar kalnų peiza­žais. Išpakavus dovaną, tenugui gali būti nau­do­ja­mas kaip rankšlu­ostėlis kelionių metu. Šiais laikais tam naudojamos ir kitokios sudėties, dydžio medžiagos, puošnios skarelės ir pan. Rekomen­duo­jame: tenugui pakav­imo pavyzdžių vaizdo įrašai.

Straipsnis iš Ekorekomendacijos.lt