Kaip bet kokiomis aplinkybėmis išlikti pozityviam? Trečioji perspektyva

407px-prahlada_overcoming_the_elephant

Žmogui, trokštančiam gyventi laimingą gyvenimą, nepakanka mėgautis vien kūniškais džiaugsmais ar stengtis palaikyti fizinio kūno švarą. Būtina rūpintis, kad protas, sąmonė ir širdis taip pat būtų švarūs. Šrila Bhaktisidhanta Sarasvati Thakuras, žymus vaišnavų teologas, yra pasakęs: „Negatyvumas gali užvaldyti jus tik tada, kai įsileidžiate jį į savo mintis.“

Kitaip tariant, jei mąstome negatyviai, jei nuolatos žvelgiame į bedugnę, bedugnė taip pat žvelgia į mus. Tai labai svarbu. Jei mąstome, kad viskas yra įmanoma, viskas iš tiesų tampa įmanoma, nes pritraukiame į savo gyvenimą tai, kuo tikime.

Žinoma, galbūt pagalvosite, kad neįmanoma būti tokiam pozityviam. Vis dėlto galime pateikti puikų pavyzdį iš dvasinės perspektyvos – istoriją apie Prahladą Maharają.

Prahladas buvo dar visai mažas berniukas, tačiau jo tikėjimas Dievu buvo stiprus ir netrikdomas, jis buvo vienas iš pačių iškiliausių Viešpaties tarnų. Šio berniuko tėvas, karalius Hiranjakašipu, buvo tikras demonas – pasakojama, kad jis valdė savo karalystę būdamas nuolatos apsvaigęs nuo alkoholio, buvo žiaurus ir beatodairiškai godus. Sužinojęs apie savo sūnaus atsidavimą Viešpačiui, Hiranjakašipu ėmė laikyti Prahladą didžiausiu savo priešu ir troško jį nužudyti.

Jis įmetė savo sūnų į urvą, pilną nuodingų gyvačių. Tačiau Prahladas regėjo savo Viešpatį Krišną visur, todėl gyvačių apsupty prisiminė mistinę Jo Ananta Šešos formą, panašią į milžinišką kobrą. Gyvatės, pajutusios Prahlado meditaciją, tapo jam prielankios ir nė neketino įgelti.

Sužinojęs apie tai, Hiranjakašipu liepė mesti jo sūnų pasiutusiems drambliams po kojomis. Tačiau Prahladas ir toliau nenustojo meditavęs į Viešpatį, todėl priartėję drambliai taip pat visiškai atsimainė – apimti transcendentinės tyros meilės saldumo, jie švelniai lietė Prahladą savo straubliais ir troško pasodinti jį sau ant galvų.

Galiausiai, Hiranjakašipu nustūmė savo sūnų nuo uolos į vandenyną, o savo pakalikams demonams liepė mėtyti ant jo didžiulius akmenis idant jis tikrai nuskęstų. Tačiau Prahladas buvo apimtas visiškos meilės Dievui ekstazės, todėl net nepastebėjo, kas su juo vyksta, o nuo intensyvių jo dvasinių jausmų ir pats vandenynas ėmė virpėti. Bangos siūbavo taip smarkiai, kad Varuna, mistinis jūrų valdovas, išlindo pažiūrėti, kas vyksta, ir, pamatęs Prahladą, savo rankomis išnešė jį iš vandens. Sausumoje Prahladui pasirodė jo garbinamas Viešpats Krišna ir užtikrino, kad jis bus saugus.

Po to, kai Viešpats vėl išnyko, Prahladas džiugiai patraukė tiesiai į tėvo rūmus. Nustebęs Hiranjakašipu paklausė:

– Nejau tu nepaskendai vandenyne?

– Ne, tėve, aš čia.

Išgirdęs atsakymą, Hiranjakašipu pirmą kartą pajuto gilų panikos jausmą, o tada – begalinį pyktį. Neapykanta temdė jam akis. O Prahladas naiviai mąstė: „Jis turbūt paprasčiausiai juokauja – juk jis mano tėtis, tikrai nenorėtų pakenkti.“

Prahlada paprasčiausiai nežinojo, kas yra negatyvumas!

Jis visuomet labai giliai meldėsi Viešpačiui, todėl lemtingą akimirką, kai Prahladui tikrai reikėjo pagalbos, Jis apsireiškė Pats, kad jį išgelbėtų.

Ši Prahlado istorija pasakoja mums apie trečiąją perspektyvą. Pirmoji perspektyva tokia: kilus pavojui, bėgti. Kai gyvenime susiklosto nepalankios aplinkybės, mes jų vengiame. Tai galima pavadinti „reakcija: bėgti“. Antroji perspektyva – „reakcija: kautis“. Vos susiduriame su tais, kurie, kaip mums atrodo, yra prieš mus nepalankiai nusiteikę, imame planuoti kovą – „atsaką“. Prahladas nei bėgo, nei kovėsi, jo perspektyva buvo kitokia: „reakcija: Krišna!“ Jis priėmė Krišnos, jo garbinamo Aukščiausiojo Dievo Asmens, Visagalio, prieglobstį, todėl visuomet jautėsi saugus ir pozityvus.

Išlaikykime savo širdis tyras ir švarias. Kai susiduriame su gyvenimo sunkumais, atsigręžkime į Viešpatį, kad ir kokiu vardu Jį šauktume, ir melskimės Jam. Pasinaudokime trečiąja perspektyva.

 

Pagal Sacinandana Svamio paskaitą (Zagrebas, Kroatija, 2016-ųjų liepos 10 d.) parengė Lina Staponaitė

Pagrindinis paveikslėlis iš Wikimedia.org